Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2019

0215 402d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer

October 01 2018

2305 804e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
8886 5ad3 390
Reposted frommoai moai viainsanedreamer insanedreamer
Ale wierz mi, Winston, rzeczywistość wcale nie jest czymś zewnętrznym. Rzeczywistość istnieje w umyśle ludzkim i nigdzie poza nim.
— George Orwell – Rok 1984
Reposted frompuella13 puella13 viainsanedreamer insanedreamer

September 25 2018

4650 9010 390

September 13 2018

2032 c0de 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer

August 16 2018

Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. Granicą jest bycie w drodze.
— Tove Jansson
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer

August 05 2018

7901 dd75 390
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
Drogie Panie, zdradzę wam tajemnicę – jeśli nie mówicie swojemu facetowi o co wam chodzi, to on nie wie o co wam chodzi.
— znalezione

July 22 2018

7894 6fb9 390
A different version of you exists in the minds of everyone who knows you.
Reposted fromstonerr stonerr viainsanedreamer insanedreamer

July 18 2018

4186 8b8d 390

July 06 2018

what-strange-lives-we-live:

“You’ll understand why storms are named after people.”

— F. Scott Fitzgerald, The Beautiful and Damned

June 30 2018

Reposted fromNaitlisz Naitlisz viagrzej grzej

June 24 2018

1028 9d91 390
Reposted fromseaweed seaweed viainsanedreamer insanedreamer
4519 0791 390
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer

June 19 2018

9238 f520 390
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl