Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2018

7901 dd75 390
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
Drogie Panie, zdradzę wam tajemnicę – jeśli nie mówicie swojemu facetowi o co wam chodzi, to on nie wie o co wam chodzi.
— znalezione

July 22 2018

7894 6fb9 390
A different version of you exists in the minds of everyone who knows you.
Reposted fromstonerr stonerr viainsanedreamer insanedreamer

July 18 2018

4186 8b8d 390

July 06 2018

what-strange-lives-we-live:

“You’ll understand why storms are named after people.”

— F. Scott Fitzgerald, The Beautiful and Damned

June 30 2018

Reposted fromNaitlisz Naitlisz viagrzej grzej

June 24 2018

1028 9d91 390
Reposted fromseaweed seaweed viainsanedreamer insanedreamer
4519 0791 390
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer

June 19 2018

9238 f520 390
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer

June 17 2018

7432 c9b9 390

June 12 2018

5613 0a88 390
Reposted fromnutt nutt viainsanedreamer insanedreamer
8674 593b 390
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viainsanedreamer insanedreamer

June 08 2018

5509 cff6 390
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
5450 74a3 390
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viainsanedreamer insanedreamer
(...) pycha ma dwa końce. Na jednym jest stawianie się ponad wszystkich, uchodzenie za lepszych, a na drugim jest niska samoocena, mówienie: jestem beznadziejny, najgorszy na świecie, nie uda mi się. To też jest pycha, ten sam kij i wystawianie siebie poza nawias, tylko nie jako najlepsi, ale jako najgorsi. Różne emocje, ale ten sam mechanizm. Zszokowało mnie to. Myślałam, że jestem skromna, nieśmiała, nie wychylam się, ale wyszło na to, że wypełnia mnie pycha.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viainsanedreamer insanedreamer

June 06 2018

5508 b010 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl